Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Pierwsze tegoroczne decyzje radnych

31 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Radni wyrazili zgodę na zakup lokalu znajdującego się w Pogirach, przy ul. Kasztanowej 20-58, który będzie przekształcony w mieszkanie socjalne samorządu rejonu wileńskiego. Uchwałę tę przyjęto w celu zwiększenia liczby zarządzanych przez samorząd mieszkań socjalnych i zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców i rodzin, które mogą ubiegać się o przydzielenie lokalu socjalnego.

Radni głosowali również za przejęcie na własność odcinka drogi Jewje-Mejszagoła-Niemenczyn, znajdującego się w obrębach rejonu wileńskiego. Samorząd będzie zarządzał odcinkiem o długości 0,413 km. Po tym, gdy ta część drogi zostanie wpisana na listę dróg lokalnych, samorząd będzie mógł w sposób odpowiedni dbać o stan tego odcinka, w tym o jego remont i organizację bezpiecznego ruchu drogowego. Ponadto wpłynie na uproszczenie projektowania i budowy ścieżki dla rowerzystów i pieszych.

Zwiększanie zatrudnienia

Na posiedzeniu zatwierdzono program zwiększania zatrudnienia w rejonie wileńskim w roku 2020. Celem programu jest umożliwienie osobom bezrobotnym integrację z rynkiem pracy, zarobienie na utrzymanie i znalezienie stałego zatrudnienia. Programem tym zostaną objęte osoby powyżej 40. roku życia, osoby otrzymujące wsparcie socjalne, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 8. roku życia bądź dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia, osoby opiekujące się chorymi bądź niepełnosprawnymi członkami rodziny, osoby, które opuściły więzienia i areszty.

Specjaliści prognozują, że realizacja celów nakreślonych w programie wpłynie na zmniejszenie liczby osób bezrobotnych i osób pobierających zasiłki. Na realizację programu w roku 2020 przewidziano prawie 276 000 euro.

Państwowa Służba Ochrony Praw Dziecka i Adopcji przy ministerstwie ochrony socjalnej i pracy wspólnie z partnerami (66 ośrodków opieki oraz 60 samorządów) od 2019 roku realizuje finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt „Zwiększenie dobrobytu i bezpieczeństwa dzieci, zwiększenie jakości i dostępności usług dla rodzin, opiekunów”. Celem projektu jest aktywizacja ośrodków opieki na terenie samorządów oraz zwiększenie dostępności i jakości ich usług.

W projekcie bierze udział również samorząd rejonu wileńskiego z partnerami – Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Giejsiszkach oraz Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka w Kowalczukach.

W ramach projektu miały być zakupione samochody dla ośrodków opieki. 15 października 2019 roku zakończyło się rozpatrywanie wniosków i okazało się, że samochód zostanie kupiony tylko dla jednej placówki – Centrum w Giejsiszkach.

Kwestie oświatowe

Mając na celu rozwój w rejonie systemu nieformalnej edukacji osób dorosłych, radni zaakceptowali plan działań nieformalnego i ustawicznego kształcenia osób dorosłych na lata 2020-2022. W ramach programu planowana jest m. in. aktywniejsza promocja takiej edukacji, zacieśnianie współpracy międzyinstytucjonalnej z placówkami świadczącymi usługi takiego edukowania osób dorosłych.

Rada przyjęła również uchwałę, na mocy której zatwierdzono tryb przyjmowania uczniów do szkół ogólnokształcących samorządu rejonu wileńskiego. Tryb określa m. in. kryteria przyjmowania, tryb składania podań i innych dokumentów itd.

Radni podjęli decyzję o zreorganizowaniu centrum wielofunkcyjnego w Rudowsiach poprzez przyłączenie placówki do przedszkola w Niemenczynie. Centrum wielofunkcyjne w Rudowsiach zostanie przekształcone w Oddział Nauczania Przedszkolnego w Rudowsiach Przedszkola w Niemenczynie. Placówka w dalszym ciągu będzie świadczyła usługi edukacyjne według programów nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nieformalnej edukacji dzieci i osób dorosłych.

Działki na cele społeczne

Radni zaakceptowali również proponowane nazwy dla 6 ulic w rejonie. Radny Tadeusz Andrzejewski wyraził zadowolenie, że ulica Lipowa we wsi Pogiry została przemianowana na ulicę pod patronatem znanej postaci w tej miejscowości – Juozasa Gediminasa Morkūnasa. Morkūnas był aktywnym społecznikiem w Pogirach, dyrektorem ds. budowlanych w kombinacie cieplarnianym w Pogirach i prekursorem ogrodnictwa cieplarnianego, rozsławiającego tę wieś. Radny podkreślił, że to dobry przykład dla innych miejscowości, by w taki sposób wyrazić szacunek i upamiętnić liderów swoich wspólnot.

Rada zatwierdziła aż 5 projektów w sprawie wydzielenia działek na cele społeczne w gminach Sużany, Niemenczyn, Niemież, Podbrzezie i mieście Niemenczyn. Zgodnie z decyzją, we wsi Werusowo (gmina Sużany) powstanie działka pod plac zabaw dla dzieci. W Niemenczynie przy ul. Św. Mikołaja będzie urządzony parking oraz strefa publiczna. Z nowego placyku zabaw dla dzieci, zieleńca albo skweru będą się cieszyli mieszkańcy wsi Krzywołowża (gmina wiejska Niemenczyn). Strefa wypoczynkowa pojawi się we wsi Ogrodniki (gmina Niemież). We wsi Santoka (gmina Podbrzezie) zostanie poszerzony cmentarz.

Wg Vrsa.lt

<<<Wstecz