W rejonie wileńskim zrealizowano projekty o wartości 80 mln euro

Inwestycje nie spoczną

W latach 2007-2020 samorząd rejonu wileńskiego zrealizował bądź jest w trakcie wdrażania w życie projektów, których ogólna wartość sięga około 80 mln euro. Przeważająca część środków pochodziła z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ale wkład własny samorządu też jest znaczny i wynosi 17 291 815 euro.

Jak poinformowała Dorota Korwin-Piotrowska, kierowniczka samorządowego Wydziału Inwestycji, za trzynaście lat zostało wybudowanych bądź przewiduje się wznieść 236 obiektów o różnym przeznaczeniu społecznym. Najwięcej środków pochłonęły projekty związane z ochroną środowiska. Ogólna wartość 11 takich projektów opiewa na sumę 28,6 mln euro. Prace związane z zakładaniem sieci wodociągów i kanalizacji są bardzo kosztowne, ale zyskują na tym mieszkańcy i to się liczy przede wszystkim. Renowacja i budowa 36 obiektów oświatowych kosztowała 13,8 mln euro, a kosztorys remontu i rozbudowy infrastruktury drogowej w rejonie (14 projektów) opiewa na sumę 8,3 mln euro. Ilościowo najwięcej urządzono placów zabaw – 68. W różnych miejscowościach podwileńskiego rejonu – ku radości dzieci i rodziców – już urządzono przeważającą część z nich, a inne powstaną w najbliższym czasie. Głównie z myślą o młodzieży i troską o zdrowy tryb życia wybudowano 21 obiektów sportowych (niektóre są w trakcie budowy), a na ten cel przeznaczono 5,1 mln euro.

Od roku 2007 samorząd wcielił w życie ponad 100 projektów, które były współfinansowane ze środków UE, budżetu państwa i Litewskiego Funduszu Inwestycyjnego Ochrony Środowiska (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, LAAIF) na ogólną sumę ok. 51 mln euro. Całkowita wartość inwestycji w roku ubiegłym wyniosła ponad 3 mln euro. Na rok bieżący udało się zapewnić finansowanie 39 projektów na sumę ponad 19 mln euro. Niektóre z projektów są rozliczone na kilka lat.

– Mimo widocznego rozmachu i imponujących sum realizacja projektów nie zawsze odbywa się składnie i w terminie. Kulą u nogi dla pracowników wydziału jest przeciągające się w czasie uzgadnianie dokumentacji technicznej z zainteresowanymi stronami, skomplikowana procedura przetargów publicznych i wzrost kosztów prac wykonawczych, a czasem i brak siły roboczej – punktowała przyczyny i trudności kierowniczka wydziału. Dodała też, że wraz z wprowadzeniem euro na Litwie o 30 proc. wzrosły koszty robót budowlanych. Zdaniem Korwin-Piotrowskiej, jeszcze gorzej jest, gdy trzeba znaleźć wykonawcę do specjalistycznych zleceń, np., gdy ma się do czynienia z obiektem zaliczanym do dziedzictwa kulturowego bądź spuścizny historycznej.

Mimo tych obiektywnych trudności, niegdyś krytykowany za rzekomy brak inwestycji samorząd rejonu wileńskiego, od lat znajduje się w ścisłej czołówce krajowej pod względem wskaźników inwestowania i w roku 2018 pozostawił za sobą 50 samorządów kraju. Zdając sobie sprawę z tego, że większe inwestowanie wpływa na podniesienie poziomu życia i dobrobytu mieszkańców oraz obniżenie poziomu bezrobocia administracja samorządu rejonu wileńskiego prowadzi aktywną politykę i ma spore osiągnięcia w przyciąganiu kapitału zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych przypadających na jednego mieszkańca w roku 2017 rejon wileński ustępował jedynie samorządowi rejonu kłajpedzkiego, a znacznie wyprzedził rejony kowieński, poniewieski i olicki. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w rejonie wileńskim przypada 2134 euro.

Korwin-Piotrowska z dumą wyliczała, jakie projekty udało się zrealizować w roku ubiegłym. To przede wszystkim modernizacja budynku Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu (1,1 mln euro). W wyniku dokonanych robót zostały uporządkowane i zmodernizowane przestrzenie edukacyjne – sala sportowa i choreograficzna, stołówka, korytarze, systemy inżynieryjne, szereg gabinetów i inne pomieszczenia. W tym roku planowane jest urządzenie boiska sportowego oraz zakup mebli, inwentarza sportowego oraz komputerowego.

Zrekonstruowano stadion w Pogirach, na którym urządzono boisko do gry w piłkę nożną, place do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, badmintona, ścieżki biegowe itd. (300 tys. euro)

Uporządkowano przestrzeń użytku publicznego przy Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie, gdzie urządzono plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe (79 tys. euro).

W roku ubiegłym rozpoczęto renowację Sawiczuńskiego Oddziału Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie, a budynek zostanie dostosowany do potrzeb wspólnoty lokalnej. Opiewający na 412 tys. euro projekt planuje się zrealizować do września br.

Wielofunkcyjne centrum powstanie w Mariampolu (418 tys. euro). W roku bieżącym rozpoczną się prace modernizacyjne w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, gimnazjum w Rukojniach oraz Mickunach.

Jak poinformowała kierowniczka Wydziału Inwestycji, planowane jest rozpoczęcie prac w celu zrealizowania projektu kompleksowego w Mejszagole, gdzie zostanie uporządkowany skwer, plac targowy, boisko sportowe, oraz w Czarnym Borze – renowacji zostanie poddane boisko sportowe, urządzi się ścieżki dla pieszych i rowerzystów oraz plac zabaw dla dzieci. Dwa projekty kompleksowe zostaną rozpoczęte w Niemenczynie – powstanie plac miejski, zostanie zrekonstruowany plac targowy, uruchomi się ścieżki dla rowerzystów i pieszych. Korwin-Piotrowska ma też nadzieję, że ruszą prace związane z odnowieniem pałacu Jeleńskich w Glinciszkach.

W planach samorządu jest też rozszerzenie infrastruktury usług dla seniorów. Dom opieki społecznej dla osób w wieku starszym na 26 miejsc wybudowany zostanie w Wielkiej Kosinie, w gminie kowalczuckiej.

Słowem, administracja samorządu nie zamierzają spuszczać z tonu i nie spoczywa na laurach, a Wydziału Inwestycji z poczuciem odpowiedzialności gotowy jest stawiać czoła nowym wyzwaniom. Mimo że liczba pracowników nieco się zmniejszyła, bo dbają oni nie tylko o ściągnięcie inwestycji, ale też starają się polepszyć wskaźniki demografii, kierowniczka jest przekonana, że dzięki zdobytemu doświadczeniu i kompetencji dadzą sobie radę.

Zygmunt Żdanowicz

Na zdjęciu: Dorota Korwin-Piotrowska cieszy się ze zrealizowania ponad 100 projektów
Fot.
autor

<<<Wstecz