Koordynator Współpracy Międzyinstytucjonalnej rozpoczął działalność

Radzi, pomaga, wspiera

W listopadzie ubiegłego roku w administracji samorządu rejonu wileńskiego zaczęła działać nowa instytucja – Koordynator Współpracy Międzyinstytucjonalnej. Funkcję koordynatora objęła Juliana Lipińska (na zdjęciu), która do niedawna pracowała jako gł. specjalistka samorządowego Wydziału Ochrony Praw Dzieci.

Koordynatorzy Współpracy Międzyinstytucjonalnej w samorządach całego kraju zostali powołani w ramach umowy zawartej pomiędzy trzema resortami: Ministerstwem Oświaty i Nauki, Ochrony Zdrowia oraz Opieki Społecznej i Pracy.

– Podstawowym zadaniem koordynatora jest świadczenie usług dzieciom, ich rodzicom lub opiekunom, a także współpraca z instytucjami, które udzielają skoordynowanej pomocy edukacyjnej, usługi opieki zdrowotnej oraz socjalnej. Potrzeba świadczenia takich usług pojawia się wówczas, gdy osobne działania skierowane do dzieci lub ich rodziców czy opiekunów są nieskuteczne i nie zapewniają dziecku należytej ochrony.

– Zdarza się, że, na przykład szkoła, wykorzystuje wszystkie dostępne dla niej środki, aby zapobiec wagarowaniu ucznia, czy wykroczeniu nieletniego, w które ingeruje nawet policja, ale żadne sposoby dotychczas nie przyniosły oczekiwanego wyniku i wtedy zwraca się do działającej w samorządzie Komisji Dobrobytu Dziecka. Właśnie Koordynator Współpracy Międzyinstytucjonalnej spełnia rolę przewodniczącego tej komisji, uczestniczy w omawianiu potrzeby ustalenia środków minimalnego i średniego nadzoru nad dzieckiem, warunków jego wykonania lub przedłużenia – wyjaśnia Lipińska. – Pomoc musi być kompleksowa. Aby zapewnić takiemu „problematycznemu” dziecku jak najlepsze warunki dobrobytu, stworzyć mu bezpieczne i przyjazne środowisko do życia i zachowania więzi społecznych, jako koordynator mam prawo zaangażować do pomocy specjalistów ze Wydziału Ochrony Praw Dziecka, organizacji pozarządowych, przychodni oraz innych instytucji lekarskich lub socjalnych.

Do obowiązków koordynatora należy ponadto zbieranie, gromadzenie i analizowanie informacji na temat usług świadczonych przez poszczególne placówki, np. centra dzienne, gdzie dzieci po lekcjach lub w dniach wolnych od nauki mogą spędzać czas na rozmaitych zajęciach twórczych czy sportowych.

– W ramach kompetencji i po dokonaniu analizy zgromadzonej informacji dotyczącej dziecka i jego otoczenia mogę konsultować placówki socjalne, podejmować decyzje w sprawie ustalenia działań prewencyjnych, kontynuacji już wyznaczonych środków, aby pomoc świadczona dziecku i jego rodzinie przez konkretną instytucję była bardziej efektywna – podkreśliła w rozmowie z gazetą Lipińska, która z urzędu ma prawo do składania propozycji w sprawie rozwoju i doskonalenia organizacji pracy instytucji, działających na rzecz dzieci. Gwoli ścisłości, uwagą koordynatora są objęte osoby nieletnie do 18 roku życia oraz niepełnosprawne do 21 lat.

Według Lipińskiej, na razie jako koordynator nie otrzymała żadnego podania z wnioskiem o zaangażowanie w udzielenie dziecku kompleksowych usług jakichkolwiek instytucji. To z kolei świadczy o tym, iż działające w rejonie placówki dobrze wywiązują się z przypisanych im zadań i poszczególne kwestie rozwiązują we własnym zakresie. Niemniej jednak problemów nie brakuje. W opinii naszej rozmówczyni, największym z nich na dzień dzisiejszy jest nieuczęszczanie na lekcje.

– Od nowego roku zmienił się Kodeks Wykroczeń Administracyjnych RL. Jeżeli dzisiaj policja gdziekolwiek zatrzymuje niepełnoletnią osobę, to zawsze najpierw zostaje o tym poinformowany dyrektor administracji samorządu. Po wyjaśnieniu, w jakich warunkach był zatrzymany uczeń, informacja jest przekazywana do nas i dalsza praca z uczniem, jego rodzicami już należy do nas – stwierdza Lipińska.

– Aby zidentyfikować podstawowy problem nieletniej osoby należy zaprosić na rozmowę samo dziecko, jego rodziców czy opiekunów, zebrać przedstawicieli odpowiedzialnych instytucji. Rozmowa pomoże wyjaśnić, gdzie tkwią przyczyny takiego czy innego zachowania. Gdy będą wiadome motywy postępowania, należy zaproponować jakieś rozwiązanie, konkretną pomoc. Może dziecko trzeba skierować do psychologa czy do przychodni lekarskiej, może bardziej obciążyć zadaniami w szkole, a może będą mu i jego rodzinie potrzebne fachowe usługi pedagoga społecznego?.. – rozważa Lipińska. Jej zdaniem, dowolne sporne pytania pomaga wyjaśnić rozmowa, a wnikliwość i dobre rozeznanie w całym spektrum usług, które obecnie są świadczone w różnych instytucjach podstołecznego rejonu, pomoże zaproponować dziecku w odpowiedniej sytuacji najlepsze rozwiązanie.

Z Koordynatorem Współpracy Międzyinstytucjonalnej Julianą Lipińską można się skontaktować pod adresem: Juliana.Lipinska@vrsa.lt lub pod nr. tel. (8 5) 272 72 11; +370 646 11 241.

Irena Mikulewicz
Fot. Teresa Worobiej

<<<Wstecz