Robocza konferencja AWPL-ZChR

Przed jesiennymi wyborami do Sejmu Litwy

8 lipca w Wilnie obradowała konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Podczas obrad złożono sprawozdanie z działalności sejmowej frakcji AWPL-ZChR kadencji 2012-2016, zatwierdzono kandydatów ugrupowania w wyborach do Sejmu, które odbędą się 9 października br. oraz program wyborczy.

Na początku konferencji, która miała charakter roboczy, Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR, europoseł, przywitał gości obrad: Michała Mackiewicza, prezesa ZPL, posła na Sejm Litwy, Józefa Kwiatkowskiego, prezesa „Macierzy Szkolnej”, posła na Sejm Litwy, Rasę Tamošiūnienė, przewodniczącą Komisji Nadzorczej ugrupowania, i ponad 70 delegatów konferencji.

Przewodniczący partii zaprosił do pracy w roboczym prezydium wiceprezesów ugrupowania: mer rejonu wileńskiego Marię Rekść, posłankę na Sejm Wandę Krawczonok i mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza.

W imieniu 8 posłów z frakcji AWPL-ZChR w litewskim parlamencie sprawozdanie z działalności klubu parlamentarnego kadencji Sejmu 2012–2016 złożyła Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji partii.

Przedstawienie programu wyborczego na najbliższe 4 lata lider partii Tomaszewski rozpoczął katolickim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, zaznaczając, że fundamentem pracy AWPL-ZChR są wartości chrześcijańskie, moralne – przede wszystkim uczciwość w działalności społecznej i politycznej, jak też wartości rodzinne.

Mówiąc o konieczności przeprowadzenia reformy administracyjnej i zarządzania państwem, Waldemar Tomaszewski wskazywał m.in. na najsłabszy w całej UE samorząd terytorialny. – Musimy wiele zrobić w tym kierunku – oświadczył.

Nakreślając kierunki polityki prorodzinnej i socjalnej, przewodniczący oświadczył, że rodzinom na Litwie należy koniecznie zapewnić właściwe dochody i prawo do godnego życia. Mówił m. in. o propozycji wypłacania co miesiąc świadczenia w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko, o konieczności zwiększania emerytur na Litwie, które są najniższe w Europie.

W obszarze polityki podatkowej Waldemar Tomaszewski zgłosił propozycję opodatkowania banków, które to podmioty, jak powiedział, „najwięcej zarabiają, a najmniej się dzielą”. Wskazał na konieczność przeciwdziałania możliwościom unikania płacenia podatków przez banki.

– Sprawiedliwość nie funkcjonuje należycie w naszym kraju – sformułował problem lider partii. Jego zdaniem, konieczne jest przeprowadzenie reformy sądownictwa, wzmocnienie instytucji ławy przysięgłych w celu zapewnienia większej kontroli społecznej nad sądami. Przewodniczący AWPL-ZChR powiedział, że konieczne jest też przeprowadzenie lustracji na Litwie.

Poruszając niezwykle ważny temat oświaty, lider opowiedział się za odejściem od obecnego systemu finansowania szkół, tzw. koszyczka ucznia, który z dziecka uczynił towar. Podkreślił konieczność zachowania szkół w miejscowościach wiejskich. – Naszym samorządom na Wileńszczyźnie udało się zachować szkoły na wsi, ponadto działające tutaj szkoły średnie z sukcesem uzyskały status gimnazjum – wymieniał osiągnięcia.

Tematem bardzo ważnym, jak zaznaczył, jest ochrona zdrowia. – W tej dziedzinie jest wiele do zrobienia, na to należy skierować znacznie większe niż obecnie fundusze, które można pozyskać poprzez lepsze zbieranie podatków – powiedział. Opowiedział się za stworzeniem takiego systemu, który by zapewnił, aby żaden mieszkaniec nie odczuł problemu niedoboru leków. – Nasi emeryci na leki wydają obecnie połowę emerytury i nie mają z czego się utrzymać – ubolewał. Zaproponował wprowadzenie ulg na leki dla rodzin oraz dążyć do tego, aby po 75. roku życia osoby miały zapewnione darmowe podstawowe leki.

Poruszając temat praw mniejszości narodowych, zaznaczył, że należy czynić starania, by na Litwie zostały wdrożone najlepsze modele funkcjonowania mniejszości. Mówiąc o dotychczasowych efektach zabiegów w obszarze zapewnienia praw mniejszości narodowych, powiedział, że określone postępy już są.

– Widmo wielotysięcznych kar już nie istnieje, na domach już mamy napisy w języku ojczystym, z jakiego to prawa powinniśmy aktywnie korzystać. Jesteście elitą, liderami naszej społeczności, przykładem dla innych – powiedział do zebranych, nawołując do odważnego korzystania z prawa do używania języka ojczystego w nazewnictwie topograficznym. Podkreślił, że wywalczenie prawa do używania języka ojczystego w napisach i przełamanie niechęci władz było możliwe dzięki uporowi, determinacji i solidarności polskiej społeczności.

Oceniając sektor rolnictwa w naszym kraju, zaznaczył, że nie do przyjęcia jest to, że ogromne połacie ziemi leżą odłogiem, opowiedział się za przejściem na biopaliwo, zwiększenie zaangażowania państwa w sektor rolniczy, aktywniejsze pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój tego sektora, który nie tylko zapewniłby nowe miejsca pracy, ale też większy eksport. Niezawisłość energetyczną, zdaniem polityka, zwiększyłoby pozyskiwanie energii z biopaliw, które zapewniają energię o 30 proc. tańszą niż tę pochodzącą z gazu.

Polityk wyraził opinię, że należy zwiększyć zaangażowanie finansowe państwa na policję, a policja samorządowa ma być finansowana z budżetu państwowego. Zaznaczył, że municypalni policjanci są ogromną pomocą dla mieszkańców i policja ta z sukcesem funkcjonuje w innych krajach.

W temacie polityki zagranicznej lider AWPL-ZChR wskazywał na dalszą eurointegrację i integrację w ramach NATO, wzmacnianie kontaktów w tych strukturach, ale też podkreślił znaczenie utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami. – Innego wyjścia, poza dobrą współpracą, nie ma – powiedział i oświadczył, że należy, na przykład, przywrócić reżim bezwizowy przynajmniej z Białorusią.

Poruszając temat emigracji i imigracji, określił go mianem aktualnego na naszym kontynencie. A zadaniem władzy, oświadczył, jest spowodowanie powrotu do kraju emigrantów z Litwy i zapewnienie każdej rodzinie, by ich dzieci mogły znaleźć pracę i osiągnąć dobrobyt w kraju, a nie w oderwaniu, na emigracji, która, między innymi, osłabia więzi rodzinne. Skrytykował pomysł opodatkowania dochodów emigrantów z Litwy. „To naganna myśl” – ocenił.

– Nie ma przyzwolenia na przyjęcie ekonomicznych uchodźców, bo nie najlepiej żyją nasi obywatele, musimy w pierwszej kolejności zadbać o własnych mieszkańców. Tymczasem naszym obowiązkiem jest wyciągnięcie ręki do osób prześladowanych w krajach, gdzie trwają wojny, w szczególności do chrześcijan – powiedział rozpatrując problem migracyjny i dodał, że przyjęcie uchodźców ma się odbywać na podstawie wyczerpujących danych o osobach i ich dogłębnym przeanalizowaniu.

– Kultura i ochrona dziedzictwa – to zaniedbane działki, w tym obszarze jest wiele do zrobienia – powiedział, wymieniając m. in. konieczność odnowienia pałacyków, jakich jest wiele w kraju. Na to potrzeba, jak zaznaczył, wsparcia z budżetu centralnego. – I o to będziemy zabiegali – zapewnił.

Duchowość, oznajmił, ma dla ugrupowania znaczenie zasadnicze i pokreślił potrzebę podwyższenia poprzeczki w tym obszarze. – Chrześcijańska rodzina – to przede wszystkim rodzina wychowująca dzieci w kierunku chrześcijańskim. W polskich szkołach tak jest – ocenił.

Prognozując wyniki wyborów do Sejmu i przedstawiając cele strategiczne, Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że oczekiwanym minimum jest utrzymanie 8-osobowego klubu parlamentarnego. – I to jest bardzo realne – ocenił. Ale dodał, że ambicją jest zwiększenie, wręcz podwojenie liczebności posłów z ramienia konferencji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin w parlamencie Litwy. – 16 posłów – to, być może, plan zbyt optymistyczny, ale całkiem realny przy aktywnej i udanej naszej pracy i, oczywiście, poparciu Opatrzności.

W ramach dyskusji jeden z delegatów zaproponował włączenie do programu wyborczego zapisu o całkowitej restytucji praw do gruntów. Tomaszewski, odnosząc się do propozycji, wskazał, że ten skomplikowany temat „podnosiliśmy i podnosimy”. – Zwrot ziemi na Litwie – to totalna krzywda jej prawowitych właścicieli – ocenił lider AWPL-ZChR i podkreślił, że partia jak najbardziej zabiega o całkowity zwrot ziemi.

Z sali padło pytanie nt. współpracy z innymi mniejszościami narodowymi, które lider skwitował stwierdzeniem: „Nie wyróżniamy żadnej narodowości, pracujemy z wszystkimi ludźmi dobrej woli, w tym mamy na liście wielu rodowitych Litwinów. Na współpracę z mniejszościami narodowymi jesteśmy naturalnie skazani i będziemy tę współpracę kontynuowali. Mamy dziś mocną pozycję, nie musimy upraszać kandydatów na listy, a tylko najbardziej dostojni znajdują się na nich. Mamy dobrą renomę wśród sojuszników, a nawet oponentów”.

Delegaci zatwierdzili program wyborczy i kandydatów na liście krajowej i w okręgach jednomandatowych.

Konferencja poprzez jednogłośne głosowanie podjęła też decyzję o przekazaniu pełnomocnictw dla Rady Naczelnej partii w razie obiektywnych przyczyn do wprowadzenia ewentualnych korekt listy.

Wg L24.lt

Na zdjęciu: w roboczej konferencji wzięło udział 70 delegatów.

Pierwsza dwudziestka kandydatów AWPL-ZChR na 141-osobowej liście:
1. Waldemar Tomaszewski
2. Michał Mackiewicz
3. Rita Tamašunienė
4. Wanda Krawczonok
5. Zbigniew Jedziński
6. Józef Kwiatkowski
7. Jarosław Narkiewicz
8. Jarosław Kamiński
9. Czesław Olszewski
10. Tadeusz Andrzejewski
11. Bolesław Daszkiewicz
12. Maria Pucz
13. Gediminas Janavičius
14. Tadeusz Ławrynowicz
15. Edyta Szyszko
16. Danuta Janina Jusiel
17. Renata Cytacka
18. Edyta Tamošiunaitė
19. Renata Sobieska-Monkiewicz
20. Gintarė Pugačiauskaitė.

<<<Wstecz